Xarıbülbül Azərbaycanın Şuşa şəhərində bitən bitkinin  adıdır. Görünüşcə bülbülə bənzədiyinə görə belə adlanıb. Latınca ophrys caucasica və ya ophrys mammosa adlanır. Xarıbülbül həm də Qarabağ və Şuşanın rəmzi, 2020-ci ilin 44 günlük Vətən müharibəsi şəhidlərinin və Qarabağın azadlıq  simvoludur.

1747-ci il­də Na­dir şah Əf­şa­rın qur­du­ğu nə­həng im­pe­ri­ya­nın da­ğıl­ma­sın­dan son­ra va­hid dövlə­tin par­ça­lan­ma­sı baş­lan­dı və bu, Azər­bay­can­da xan­lıq­la­rın ya­ran­ma­sı­na sə­bəb ol­du. Qa­ra­bağ xan­lı­ğı öz əra­zi­si­nə, tə­bii şə­rai­ti­nə görə da­ha üstün mövqe­yə ma­lik idi.

Azərbaycanın milli at cinsi olan Qarabağ atları qızılı-kürən rəngini günəşdən, güc və qüdrətini dağlardan alan  dağ-minik at cinsidir. Onlar yüksək sürəti ilə seçilir, hündür və çevikdir, möhkəm bədən quruluşuna malikdir. Alın və burun sümükləri yaxşı inkişaf edib, gözləri qabarıqdır. Boynu orta uzunluqda, hətta bir qədər də gödəkdir. Əsas əlaməti parıldayan narıncı rəngdə olmasıdır. Yalı və quyruğunun ucu qızarmış, tünd-şabalıdı rəngdə olur. Dərisi nazik, tükləri yumşaq və parıltılıdır.

Üzeyir Hacıbəyli (1885-1948) islam dünyasında, müsəlman Şərqində bir çox “ilk”lərə imzasını qoyan dahi sənətkardır; bəstəkar, dirijor, opera yazarı, romans, xor, kamera, süita, üvertüra, vokal, notlu xalq çalğı alətləri orkestri, kantata, ariya, instrumental və digər  professional musiqi janrlarının banisi olub, biri-birindən gözəl, rəngarəng əsərləri 100 ildən çoxdur ki, dünyanı dolaşır.

3 -dən səhifə 18