1752-ci ildə Qarabağ xanı Pənahəli xan Şuşanın təməlini qoyarkən ucaldılan binaların ilk sırasında  məscidlər də olub. Hazırda Yuxarı Gövhər ağa və Aşağı Gövhər ağa məscidi kimi tanınan ilk ibadətxanalarının inşasına 1768-1769-cu illərdə başlanıb. Şuşanın qoşa minarəli bu məscidləri tək Qarabağın deyil, bütün müsəlman Şərqinin orijinal üslubda tikilən əzəmətli və nadir incilərindən sayılır. Bəs Gövhər ağa kim olub?

Qa­ra­bağ xa­nı  İb­ra­him­xə­lil xan Ca­van­şir Azər­bay­can ta­ri­xin­də məx­su­si ye­ri olan müdrik si­ya­sət­şi, şüca­ət­li dövlət xa­di­mi olub. Müa­sir­lə­rin­dən ve­ri­lən aşa­ğı­da si­tat­lar da bu­na sübut­dur.

Azərbaycanda 1747-1822-ci illərdə mövcud olmuş Qarabağ xanlığının siyasi, iqtisadi və mədəni həyatı XVIII -XIX əsrdə yazıb yaratmış 11 tarixçimizin qələmindən çıxan əsərlərdə - “Qarabağnamə”lər adı ilə nəşr edilən 3 kitabda yerli-yataqlı şəkildə əks olunub [1, 2, 3]. Bu əsərlər Qarabağ xanlığının baş kəndi - mərkəzi sayılan Şuşanın da tarixinə ayna tutan ən etibarlı mənbə, dəlil-sübutlu məxəz sayılır [4].

4 -dən səhifə 18